AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR 11. 5. 2020

11. 5. 2020

Na webu ČUS jsou k dispozici průběžně aktualizované informace k současné situaci.

Doporučujeme průběžně sledovat tento odkaz.

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání 30. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru usnesení č. 490 a č. 493, kterými nově upravuje rozsah omezení volného pohybu osob, mimo jiné i dosud nastavené podmínky pro sportování.

Veškerá opatření dle Usnesení 490 a 493 jsou účinná ode dne 11. 5. 2020 od 00:00 hod.

Nová usnesení opět zmírňují dosavadní dosud platná omezení. Nadále však je sportovní činnost limitována a je potřeba dodržovat při sportování stanovené podmínky.

ČUS vydává stanovisko k aktuálním usnesením vlády, aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Dikce a souběh usnesení ztěžují přesný výklad v některých oblastech sportovních činnosti, a proto může být toto stanovisko dále upřesňováno na základě další komunikace se státními orgány.

Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 30. 04. 2020 č. 490 a 493, účinný od 11. 5.

Závěry z výkladového stanoviska:

1.Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.

3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).

4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.

5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.

6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.

7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

Prosíme všechny k respektování nařízení, k dodržování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

– využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

– využít dotace programu MPSV Antivirus (částečná kompenzace mezd), pokud opatřeními státu vznikly překážky v práci zaměstnanců https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/cileny_program_podpory_zamestnanosti_Antivirus.pdf/f8a0f92a-3331-a34e-740c-0bf4e18ad2dc